تاثیر دادگری در بقای دولت ها در ایران و نظریه عدالت راولز، اهمیت عدالت در دوران پس از مشروطه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

10.30510/psi.2022.316534.3558

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر دادگری به عنوان یکی از مولفه های حیات اجتماعی و یکی از آرمان های ازلی و ابدی بشری در بقای دولت ها می باشد. و به آرای حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای اندیشه ایرانی و نیز جان راولز به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان غربی درباب عدالت ، پرداخته می شود.در این مقاله از روش تحلیل متن بهره برده شده است و نسخه های معتبر شاهنامه و کتاب نظریه عدالت جان راولز بررسی شده است. همچنین تفاوت روشی و جایگاه شاهنامه فردوسی به عنوان کتابی شاعرانه و کتاب راولز به عنوان کتابی علمی و فلسفی در نظر گرفته شده است. همچنین برای بررسی کاربردی موضوع به اهمیت عدالت در ایران پس از انقلاب مشروطه پرداخته شده و نشان داده می شود که عدالت در بقای دولت ها تاثیر تعیین کننده ای دارد و می تواند به عنوان یک مولفه مهم در عرصه سیاسی جامعه نقش ایفا نماید.یافته ها نشان میدهدکه زوال پدیده ای سیاسی است که دارای زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و خارجی و یا ترکیبی از همه آن هاست و می تواند قابل جلوگیری، تخفیف و یا گاه پیش رونده باشد و اساس یک کشور را تهدید کند. در این بین دادگری یا بیدادگری یکی از مهم ترین عناصر در زوال یا پایداری دولت هاست. از این نتیجه گیری می توان در برنامه ریزی های کلان کشوری، ارتقا عدالت توزیعی و انواع دیگر عدالت بر مبنای تحلیل کاربردی نهایی بهره برد.

کلیدواژه‌ها