بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحــد شـوشـتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، واحــد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 استادیار، گروه تاریخ، واحــد شـوشـتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

مشروعیت اساس و پایۀ حاکمیت و«غصب» نقطۀ مقابل مشروعیت،است. خوارج تندروترین گروه مسلمانان بودند که بعد از حکمیت در جنگ صفین پدیدار شدند. آنها بنیان های مشروعیت دولت بر مبنای حکومت دنیوی به انتخاب مسلمانان با صفت غیر قریشی لایق بودن هر مسلمان برای رهبری براساس عدالت گرایی و مساوات طلبی می دانستند. با این شرایط از دید آنها فقدان این اصول در دورۀ حکومت اموی مشهود بوده، در این ارتباط سؤال مطروحه بنیان مشروعیت دولت در عهد اموی چگونه بوده ؟ مفروض از دید خوارج بنیان هایی همانند عدالت طلبی، مساوات، و غیر قریشی نبود. این تحقیق بر اهمیت شناخت نظرات خوارج راجع به مشروعیت حکومت در دورۀ بنی امیه است. هدف دستیابی به اندیشۀ خوارج نسبت به حکومت است. روش به کار برده در این تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری است. روش به کار برده در این تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری است.

کلیدواژه‌ها