بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه دانشجویان دولتی (شریف و علم و صنعت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی، پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه دانشجویان دولتی(شریف و علم و صنعت) است. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شریف و علم و صنعت است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 نفر آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش توصیفی (شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی)و شاخص های استباطی(همبستگی و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد توجه نکردن به خواسته های افراد تحصیل کرده (r= 0/85)، نداشتن درآمد کافی (r= 0/70)، بیکاری (r= 0/65)، برخوردار نبودن از شغل متناسب با رشته تحصیلی (r= 0/70)، نبود امکانات علمی- پژوهشی (r= 0/60)، و نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها