تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اصلاحات ارضی از جمله برنامه های مهمی است که زمینه ساز تاثیرات فراوانی در بعد سیاسی در جامعه ایران شد. برنامه ی اصلاحات اساساً شامل اصلاحات ارضی و پنج برنامه ی دیگر بود که در رفراندوم 6 بهمن 1341به تصویب رسید. برنامه ی اصلاحات ارضی بخش عمده و هسته ی انقلاب سفید بود. اجرای اصول شش گانه ی انقلاب و به طور خاص اصلاحات ارضی پیامدهای مختلف سیاسی در روستاها و شهرهای ایران برجای گذاشت و حتی عده ای از صاحب نظران این پیامدها را از دلایل اصلی براندازی سلطنت پهلوی می دانند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام می باشد. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلام کدام است؟ که در پسخ این فرضیه مطرح شده است که اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلام زمینه ساز تحول در ساخت قدرت در روستاها، تضعیف مالکان، تضعیف احزاب چپ و تمرکز قدرت دولت در نواحی روستایی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که اصلاحات ارضی از لحاظ سیاسی از طریق مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها موجبات گسترش پایگاه اجتماعی اقشار آسیب پذیر و ناراضی جامعه‌ی شهری را به دنبال آورد و از این طریق عامل محرک در انقلاب سال ۵۷ گردید. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها