تحلیل و ارزیابی نظریه موازنه قوا در خاورمیانه با تاکید بر جایگاه ایران در منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، واحد کرج دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد، کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

موازنه قوا، همواره از مسایل مهم و دغدغه‌های اصلی، نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل می‌باشد. زمانی که مولفه‌های جغرافیایی،‌ سیاسی و راهبردی در سیاست دفاعی و امنیتی کشورها با تغییر روبه‌رو می‌شود،‌ شکل‌بندی ژئوپلتیک نیز تغییر کرده و در نتیجه موازنه قوای منطقه تغییر خواهد کرد. منطقه خاورمیانه همواره صحنه رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و همواره در اولویت سیاست خارجی کشورهای قدرتمند می‌باشد و بنابراین موضوع موازنه قوا در منطقه خاورمیانه از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و ارزیابی نظریه موازنه قوا در خاورمیانه با تاکید بر جایگاه ایران در منطقه است. روش تحقیق این پژوهش، با توجه به ساختار موضوع، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع-آوری اطلاعات نیز از طریق فیش‌برداری اسنادی و کتابخانه‌ای و چارچوب نظری امنیت منطقه‌ای باری بوزان صورت گرفته است. این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به این سوال است که: موازنه قوا چگونه بر جایگاه منطقه‌ای ایران در خاورمیانه تاثیرگذار است

کلیدواژه‌ها