جامعه شناسی سیاسی ورزش: شناسایی و اولویت بندی عوامل پیوند دهنده سیاست و ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی- دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 گروه علوم سیاسی-دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل پیوند دهنده سیاست و ورزش انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر روش، ترکیبی و از نظر نوع پژوهش، قیاسی-استقرایی و جامعه آماری پژوهش 25 نفر از اساتید علوم سیاسی و ورزشی با نمونه گیری هدفمند و همچنین روش تحلیل ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده است.

نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش بوده که در بخش اول مجموعه ای از عوامل پیوند دهنده سیاست و ورزش شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان داده که 12 عامل پیوند دهنده موثر سیاست و ورزش بوده است. کسب پرستیژ و اعتبار بین المللی با میانگین فاززدایی(743/.)، نمایش توانمندی بالای حکومت با میانگین فاززدایی (735/.)، افزایش کنترل اجتماعی با میانگین فاززدایی (728/.)، تبلیغ عقاید و ایدئولوژی با میانگین فاززدایی (725/.)و افزایش مشارکت سیاسی مردم با میانگین فازدایی (718/.) به ترتیب مهم ترین و تحکیم همبستگی ملی با میانگین فاززدایی (640/.) و تقویت حس میهن پرستی با میانگین فاززدایی (668/.) کم اهمیت ترین این عوامل بوده اند.

کلیدواژه‌ها