سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران، همواره در حال تنش و درگیری غیر مستقیم خصوصاً در منطقه خاورمیانه با کشورهای بلوک غرب بوده است. اما یکی از مهمترین مسائلی که در ساختار سیاست جمهوری اسلامی مورد توجه قرار دارد و در حال حاضر اهمیت آن فزونی یافته است، سوریه و بحران این سرزمین می باشد. این بحران که در زمان وقوع به عنوان پیچیده ترین چالش سیاسی و امنیتی در منطقه به شمار می آمد، موجبات رویارویی غیر مستقیم یک سری از کشورها در مقابل هم را فراهم نمود. سوریه به عنوان کشوری است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی نقش حمایتی و تأثیرگزاری عمیق در راستای انجام تفکرات جمهوری اسلامی در سطح بین الملل را داشته است. این سرزمین با توجه به جغرافیای خود تعیین کننده بسیاری از معادلات خاورمیانه می باشد. در این راستا پژوهش موجود در پی پاسخ به این سوال می باشد که جمهوری اسلامی با استناد به چه مشخصه هایی، استراتژی سیاست خارجی خود را در رابطه با بحران جمهوری عربی سوریه ترسیم نموده است؟ در فرضیه بیان شده برای این سؤال به این مطلب خواهیم رسید که با در نظرگیری برجستگی و اهمیت سرزمین سوریه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حفظ وضع موجود قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها