چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مجازات حبس، خط مقدم سیاست جنایی ایران برای مقابله با بزهکاری است و اعمال مجازات زندان با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان از سوی مراجع قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است هدف از پژوهش حاضر چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که تجربه ناموفق بهره گیری از کیفر حبس و بروز آثار متعدد نامطلوب باعث شد رویکرد نوینی از سوی نظام عدالت کیفری به وجود آمده و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گیرد و با تقلیل و تعدیل و یا کاهش شرایط اعمال مجازات های جایگزین، الزام محاکم وقضات در اعمال مجازات جایگزین، تکثرو تعدد مجازات های جایگزین و ایجاد فرهنگ پذیرش مجازات های جایگزین حبس در سیستم قضایی کشور، به اهداف این سیاست جنایی رسید.

کلیدواژه‌ها