نقش جراید موافق ازکودتای 1299درتهران درقدرت یابی سیاسی رضاشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ ایران بعداز اسلام ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران –ایران

2 استاد گروه تاریخ ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ،ایران

3 استاد یار گروه تاریخ ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران –ایران

چکیده

اهمیت مطبوعات به گونه ای است که آنرا رکن چهارم دموکراسی نامیده اند.نقش مطبوعات در افزایش سطح آگاهی های سیاسی دوره قاجار بویژه از مشروطه از اهمیت خاصی برخوردار است که نیازمند بررسی و مداقه برای بهره برداری در آینده ی ایران می باشد.

سوال اصلی:آیاجرایدموافق نقشی دربه قدرت رسیدن رضاشاه داشتتند؟

فرضیه اصلی:باتوجه به حمایت جرایدموافق ازرضاخان،درنتیجه نظامیان ودولت نیزآنهاراپشتیبانی می کردند.

اگرچه تاکنون پژوهش های بسیاری در مورد مطبوعات این عصر انجام شده ولی درمورد مطبوعات تهران در این فاصله زمانی و نقش آنها در به قدرت رسیدن رضاشاه تحقیق جامعی صورت نگرفته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت مطبوعات موافق در تهران و نقش آنها در به قدرت رسیدن رضاشاه می باشد.باتوجه به اینکه در این دوران مطبوعات مختلفی وجود داشت که ارزش و اهمیت این مطبوعات که در تهران انتشار می‌یافت، نقش آنها را در تنویر افکار افکار عمومی و به قدرت رسیدن رضاشاه نشان می دهد.واژه های کلیدی: مطبوعات موافق،تهران،کودتای 1299، به قدرت رسیدن رضاشاه.

کلیدواژه‌ها