جلوه‌های حقوق شهروندی در حقوق شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد، ایران(نویسنده مسول )

3 استادیار گروه حقوق،دانشگاه علوم قضایی،تهران، ایران

10.30510/psi.2022.250828.1297

چکیده

حقوق شهری شاخه‌ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان با یکدیگر از یک‌سو و شهروندان و مدیران شهری از سوی دیگر می‌باشد به نحوی که مجموعه و مقرراتی است که روابط شهروندان با ادارات شهر در امور محلی و شهری را تنظیم نموده حقوق و تکالیف ناظر به شهرداری‌ها و شوراها سایر مراجع تصمیم‌گیری را بیان می‌کند، بخشی از این نظام ناظر به ضمانت اجرائی و حفظ حقوق بنیادین افراد می‌باشد. حقوق شهری نتیجه زندگی مدرن شهرنشینی و صنعتی شدن می‌باشد، بنابراین تعریف شهر نیز یک واحد سازمان یافته برمبنای این قوانین می‌باشد ضمن اینکه حقوق شهروندی جزء حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها نیز می‌باشد و قابل انتقال و نقض نمی‌باشد. تقسیم‌ناپذیر است و عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند، هر عضوی از جامعه استحقاق برخورداری از آن را دارد، این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است. برخی از این قوانین در قوانین اساسی و قسمتی از آن در قوانین تجاری و مقررات و ضوابط شهری نظیر قانون شهرداری‌ها و حتی برخی عرف‌ها یافت می‌گردد البته هستند آن دسته از اصولی که براساس قوانین و اصول بین‌المللی لازم الرعایه می‌باشند که آن‌ها را می‌توان در حقوق بنیادین و جهانی حقوق بشر جستجو کرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین جلوه‌های حقوق شهروندی در حقوق شهری ایران پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها