نقش بلاکچین در اشتراک‌گذاری دانش مبتنی بر تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که در آن از روش تحلیل محتوا و بهره‌مندی از فنون تحلیل هم‌واژگانی، تحلیل شبکه اجتماعی، خوشه‌بندی سلسله-مراتبی و نمودار راهبردی استفاده شد. جامعه این پژوهش را 2010 مطالعه مرتبط با «بلاکچین در اشتراکگذاری دارایی‌های دانشی» در بازه زمانی 2002 - 2022 در پایگاه وب آو ساینس تشکیل می‌دهد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای هیست‌سایت، بایب‌اکسل، گفی و اکسل؛ و ترسیم نقشه‌ها با نرم‌افزارهای وی‌او‌اس ویوئر و اس پی اس اس انجام شده است. یافته‌های مطالعه حاضر نشان از روند صعودی تولیدات و استنادات این موضوع دارد، به‌گونه‌ای که سال‌ 2021 با 553 مطالعه و سال 2020 با 5792 استناد به‌ترتیب، حائز بیشترین تولیدات و استنادات در میان سال‌های مورد بررسی بودند. همچنین از طریق تحلیل هم‌واژگانی، 9 خوشه موضوعی تشکیل شد. کلیدواژه‌های «بلاکچین، اینترنت اشیاء و قرارداد هوشمند» دارای بیشترین فراوانی و کلیدواژه‌های «بلاکچین، اینترنت و امنیت» دارای بیشترین ارتباطات بودند. از سوی دیگر کلیدواژه‌های «مدیریت اعتبار، پایگاه‌های توزیع شده و بلاکچین دارای مجوز» بیشترین استنادات را به خود اختصاص داده بودند. اصطلاح بلاکچین نیز در ارتباط با اصطلاحاتی مانند قرارداد هوشمند، اینترنت اشیاء و امنیت بیشترین هم‌رخدادی را داشت. همچنین در خوشه‌بندی سلسله‌‌‌مراتبی نیز سه خوشه تشکیل شد. این خوشه‌ها در ناحیه دوم و سوم نمودار راهبردی قرار گرفتند. این پژوهش چارچوبی از مفاهیم و موضوعات اصلی مورد بحث در حوزه تحقیقاتی بلاکچین و اشتراک دانش ارائه می‌دهد که ضمن ایجاد دیدگاهی جامع برای پژوهشگران این حوزه، به آنان در مسیر پژوهشی خود یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها