ارزیابی بهداشتی پدیده گرد وغبار و نسبت آن با سویه های امنیت ملی( مورد مطالعه ؛ شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی،دانشگاه ایلام،ایران.

چکیده

یکی از پدیده‌های نوظهوری که زیست محیط وسلامت انسان را تهدید می‌کند بحران ریزگردها است که درشهرهای غربی ایران واز جمله شهر ایلام گه گاهی به شکل محسوسی تجربه می شود. این امر زمینه ساز شکل گیری بحران ها و تهدیدات بسیاری گردیده است. مطالعه حاضرتلاش کرده آثاروپیامدهای بهداشتی ریزگردها را به عنوان یکی از سویه های امنیت ملی مورد واکاوی قراردهد از این روابتدا بر اساس داده های هواشناسی روزهای آلوده در محدوده زمانی سالهای96-93 ثبت وسپس آمار بیماران مراجعه به اورژانس مرکز شهر ایلام در روزهای مورد نظر بررسی شده است در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش تماتیک، با تعداد 20 نفر از نخبگان ، وآگاهان به مسئله ،مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام، و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت اطلاعات ماخوذه کد گذاری وتم های اصلی به دست آمد.یافته ها حاکی از آن است که بحران ریزگردها و پیامد بهداشتی آن با سویه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها