ارزیابی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جرم شناسی پست مدرن با تاکید بر قانون کاهش مجازات ها 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه حقوق ،واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج،ایران

2 استادیار گروه حقوق ،واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج،ایران

چکیده

زمینه و هدف؛ جرم شناسی پست مدرن، با قرائت جدید از مفهوم جرم در حقوق کیفری، جرم را ساخته ی نظام سیاسی و فرهنگی حاکم مطرح و با انتقاد به ناکارامدی حقوق کیفری مدرن و نظام های هنجار ساز اسلام، به ارزیابی متفاوتی از مفهوم جرم در پرتو رد مفروضات و مفاهیم تعبدی در حقوق کیفری، رد علت شناسی علمی وعقلانی ، نقد عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم، پرداخته است و با اعتقاد به نسبیت و تکثر و تنوع رویکرد جدیدی به جرم انگاری اتخاذ کرده است که مواد قانون مجازات اسلامی گاه به این مولفه ها نزدیک و گاه از آن دور می شود. مهمترین سوال پیش رو، قرائت جرم بر مبنای انگاره های پست مدرن چگونه تصویری از جرم ترسیم و چه وجوه اشتراک و افتراقی با جرم انگاری مصوب 1392 مجلس جمهوری اسلامی ایران دارد ؟
روش پژوهش؛ مطالب گرد آوری شده بر اساس مطالعات کتاب خانه ای، فیش برداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. استفاده از رسالات و مقالات پژوهشی و کتب حقوقی در این زمینه نیز بهره فراونی گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها