تصورات قالبی جنسیتی جوامع شرقی (مردسالاری) در شکل گیری تبعیض ستیزی سروده های سعاد الصباح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات عرب، گرایش ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی-واحدکرمان، کرمان، ایران

3 استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمان، کرمان، ایران

چکیده

سعاد الصباح از جمله شاعرانی است که ابعاد مختلف مسائل زنان را در شعر خود منعکس کرده است. که در بسیاری از موارد، نوعی مبارزه علیه مرد به نظر می رسد. با توجه به بررسی حاضر، گرایش های مرد ستیزی در اشعار این شاعر، مواردی چون انتقاد از ماهیت مرد سالاری، تمرد از مرد، زبان گزند نسبت به او و اعتراض به زندگی مشترک را در بر می گیرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تصورات قالبی جنسیتی جوامع شرقی (مردسالاری) در شکل گیری تبعیض ستیزی سروده های سعاد الصباح می باشد. نتایج نشان داد که متاسفانه همواره در طول تاریخ مرد تنها محور اساسی خانواده را تشکیل داده و این سلطه و تک محوری بر فرهنگ و ادب نیز سایه انداخته است. به طوری که زنان همیشه در حاشیه فرهنگ و خارج از حیطه فعالیت های ادبی قرار داشته و امکان هنرنمایی در عرصه ادب را پیدا نکرده اند. عده ای سیطره شعر و ادب را سیطره ادب و فرهنگ مردانه می دانند و اگر زنان به ندرت قلم به دست گرفتند با زبان فرهنگ و تفکر مردان سخن گفته اند زیرا فرهنگ و ادب را تفکر مردانه اشغال کرده و زنان زبان مخصوص خود را متناسب با ذات زنانه خویش نداشتند. سعاد الصباح در اشعار خود جامعه و مخصوصاً زنان را به آزادی خواهی و آزاد اندیشی دعوت می کند و معتقد است که در جامعه باید آرا و نظرات خود را به راحتی مطرح کند و در اداره و تصمیم‌گیری کشور سهیم باشد.

کلیدواژه‌ها