نقش آموزه‌ی تربیتی_اجتماعی مدرسه در پیش گیری از بحران هویت نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی،گرمسار،ایران

2 استادیارگروه روانشناسی تربیتی،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار،ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه روانشناسی تربیتی ، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تربیتی مدرسه در پیشگیری از بحران هویت نوجوانان بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی(کیفی- و کمی) و از نظر هدف نیز کاربردی بود. جامعه اماری مرحله کیفی جهت شناسایی مولفه های تربیتی مدرسه شامل خبرگان حوزه آموزش و پرورش و روان شناسای تربیتی کودک و نوجوان و جامعه شناسان بودند که بر اساس قاعده اشباع نطری تعداد 15 خبره مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله کمی نیز جامعه اماری شامل مدیران مدارس بودند که حجم نمونه 220 نفر و بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری spss و Amos استفاده شده است. یافته نشان داد سه مولفه اصلی تربیتی مدرسه شامل سیاسی، دینی و اخلاقی است. همچنین نتایج کمی نشان داد نقش تربیتی مدرسه به میزان 133/0 و مقدار t (47/5) نقش اثرگذاری بر پیشگیری از بحران هویت نوجوانان دارد. همچنین با توجه به اینکه مقدار GOF برابر با 0.792 می‌باشد؛ می‌توان گفت سطح برازش کلی مدل در حد عالی و قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها