تاثیر منتورینگ بر پیامدهای شغلی با میانجی گری مدیریت دانش و تعدیل گری ویژگی های زندگی نامه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.30510/psi.2022.290749.1824

چکیده

امروزه برنامه های مِنتورینگ(هدایت گری) یکی از روش ها و استراتژی های کارآمد جهت آموزش و توسعه کارکنان است که به منظور بقای سازمان ها و به حداکثر رساندن بازده کارکنان مورد استفاده قرار گرفته، آنها را در برابر تغییرات علمی و محیطی مجهز نموده و نسبت به یادگیری، آموزش، بهبود عملکرد و ارتقای توانایی های شان متعهد می کند. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی مدیریت دانش و نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های زندگی‌نامه ای در رابطه بین منتورینگ(هدایت گری) و پیامدهای شغلی است. پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی بوده – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل فرمانداری‌های استان گیلان هستند که براساس 23 فرمانداری موجود در این استان، حجم نمونه به روش نمونه گیری نسبتی و براساس فرمول کوکران 231 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن به توسط آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت دانش در رابطه بین برنامه های منتورینگ و پیامدهای شغلی نقش میانجی دارد. همچنین نقش تعدیل‌گر متغیر تحصیلات و سابقه شغلی در رابطه بین اجرای منتورینگ(هدایت گری) و مدیریت دانش مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها