ارائه شبکه مضامین ارزیابی زنجیره تأمین گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران: تحلیل مضمونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار،گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 دانشیار،گروه حسابداری،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

عدم توجه به زنجیره تامین گزارشگری مالی می‏تواند باعث کاهش کیفیت و تاخیر در ارائه گزارش‏های مالی در بازار سرمایه گردد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا اکتشافی هست. نمونه آماری را اساتید و متخصصان آگاه به حوزه زنجیره تامین گزارشگری مالی تشکیل داده‏اند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش با 10 نفر از مطلعین کلیدی (حد اشباع) که به روش نمونه‏گیری گلوله برفی و از طریق مصاحبه نیمه‏ساختار یافته صورت گرفته است. از روش تحلیل تم (مضمون) و با استفاده از تکنیک کدگذاری برای تحلیل و تفسیر داده‏های به دست آمده از مصاحبه استفاده شده است. در نهایت محققان به 16 تم اصلی دست یافته‏اندکه این تم‏ها مدل تحقیق می‏باشد، از جمله این تم‏ها: پاسخ‏خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت‌مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی که از عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی می‌باشد. یافته‏های پژوهش مبنای علمی برای ایجاد استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین گزارشگری مالی، تقویت مدیریت و کنترل بر فرآیند گزارشگری مالی را فراهم می‏کند و در نهایت باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می‏شود.

کلیدواژه‌ها