بررسی تاثیر برنامه های تعدیل ساختاری بر نابرابری اجتماعی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه اقتصادی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

چکیده

نابرابری از موضوعات مهم در این زمان و در قلمرو مطالعات اجتماعی می باشد.در این مقاله نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد نابرابری بعد از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای مختلف بررسی و با رویکرد فراترکیب ارزیابی مجدد شدند و تم های اصلی، مدل و تبیین مکانیسم باز تولید آن ارائه شده است. بدین منظور بعد از چندبار غربال گیری تعداد 33 کتاب، پایان نامه و مقاله بدست آمده از پایگاههای اطلاعاتی در بازه سالهای 2000 تا 2020 استخراج و نتایج با روش فراترکیب شش مرحله ای بررسی گردید. نوآوری این مقاله در این است که تحلیل و سنتز نتایج در گام چهارم فراترکیب با روش فوق الذکر علاوه بر تحلیل توصیفی که بر مبنای داده های آماری می باشد همزمان از تحلیل تماتیک بر مبنای الگوی براون و کلارک (2006) روی نتایج تحقیقات برای بدست آوردن یک مدل که چگونگی مکانیسم بازتولید سرمایه داری را تبیین می کند، استفاده شده است. تم های اصلی بدست آمده، شتاب در قطبی شدن، نابرابری اجتماعی، بازتولید طبقات جدید، باز تولید کنترل سیاسی، بازتولید کنترل اقتصادی، بازتولید کنترل نمادین و طبقه باز مانده ذیل قوانین تعدیل ساختاری می باشد که همراه تم های ثانویه در مدل به صورت نمودار شاخه ای می باشد. تبیین مدل و چگونگی مکانیسم آن برگرفته از نظر بوردیو در تئوری سرمایه نمادین و اوفه در تئوری اقتدار سیاسی و آلتوسر در تئوری بازتولید ساختارهای اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها