نیازهای اجتماعی و جامعه قضایی (بررسی اختلاف دعاوی مبتنی بر نیازهای جامعه با تاکید بر نظرات مشهور فقها و آیت الله موسوی اردبیلی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران)دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

از جمله مواردی که توجه آیت الله موسوی اردبیلی به مقتضیات و محدودیتهای جامعه مشاهده می شود میتوان به جایگاه فحص در موارد اختلافنظر بین طرفین دعوا اشاره کرد. اگر اختلافنظری بین دو طرف دعوی به وجود آید یکی از راهکارهایی که همواره آیت الله موسوی اردبیلی بدان تاکید دارند فحص و جستجو پیرامون ابعاد قضیه توسط دستگاه قضا است. در عصر حاضر نیز اختلافات زیادی بین مردم به وجود می آید که جهت حل آن به دادگاه مراجعه می کنند در اینجا لزوم فحص و جستجو از طریق ابزاری به نام کارشناسان قوه قضائیه، وکلا، دادستان، بازپرس، ضابطین قضایی و ... امکان پذیر است و قاضی می تواند بنابر مورد فحص و جستجو پیرامون هر قضیه را مسئول مناسب ارجاع دهد تا بدین وسیله از تراکم پرونده ها کاسته شده و در نتیجه هم کار قاضی کاهش یافته و هم مردم رضایت بیشتری را از روند سریع تصمیمات قضایی داشته باشند. لذا فحص و جستجو پیرامون ابعاد قضایا که همواره مورد تاکید آیت الله موسوی اردبیلی بوده می تواند به عنوان راهکاری جهت حل سریع پرونده های قضایی در زمان کنونی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها