تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی با تأکید بر آرای ریکور درباره روایت و زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رویکرد روایی یکی از برجسته ترین رویکردها در طراحی الگوهای نوین آموزشی است. مقاله حاضر، باهدف تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی، نخست به تشریح وضعیت دنیای معاصر و اندیشه‌های موجود در رهبری آموزشی می پردازد تا از این طریق نیاز به تغییر رویکرد در رهبری آموزشی را نشان دهد. برای تأکید بر اهمیت رویکرد روایی به بررسی مولفه های روایی در اندیشه های هرمنوتیکی پل ریکور پرداخته شده و سپس به کاربرد این دیدگاه ها برای یافتن مولفه های رهبری آموزشی بر اساس رویکرد روایی. یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری آموزشی روایی فرایندی است که عمل رهبری را به‌واسطه بیان روایت‌های رهبری با بهره گیری از عملکرد میمسیس در سه مرحله پیش پیکربندی، پیکربندی و بازپیکربندی باتوجه‌به سه گونه عمل (حافظه، توجه و انتظار) در طول زمان گذشته، حال و آینده و باتوجه‌به زندگی خوب با و برای دیگران در نهادهای عادلانه در جهت رسیدن به درکی جدید، خلاقانه و وضعیتی عادلانه و اخلاقی وامیدبخش به آینده‌ای بهتر فراهم می نماید. و سه نوع کنش انتقادی، تحول آفرین، و جامع نگر رابرای رهبری آموزشی به دنبال دارد. چنین مدلی در سازمان آموزشی منجر به خلاقیت، نوآوری ، عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر آموزشی می شود. در نهایت این رهبری آموزش بر اساس الگوی روایی، منتج به کشف توانایی‌ها و در نتیجه بهبود عملکرد(رهبر و پیروان) می‌شود.

کلیدواژه‌ها