تدوین معاهدات در حقوق فضای سایبر: چالش‌ها و فرصت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30510/psi.2023.379171.4210

چکیده

چکیده
تحول و دگرگونی در فناوری اطلاعات، جوامع را دستخوش تغییر و تحول بنیادینی کرده است که در آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت، از طرفی فناوری جدید مفاهیم قانونی را دچار چالش کرده است. اطلاعات و ارتباطات به آسان‌ترین شکل در جهان جریان پیدا کرده و دیگر مرزها مانعی بر سر راه این جریان به حساب نمی آیند، مضافا این که توسعه و تکامل فضای سایبر سبب ایجاد جرایم سایبری شده و این که جنایت کاران می‌توانند بدون حضور در صحنه جرم مرتکب جرم شوند، اعتبار قانون در پایداری نظم و امنیت عمومی به پشتیبانی حاکمیت‌ها بستگی دارد و حکومت‌ها نیز برای پرهیز از مداخله در امور یکدیگر، شاخصی به نام قلمرو (سرزمین – اتباع) را ترسیم کرده‌اند.
در دنیای سایبری قلمرو حاکمیتی دولت‌ها به عنوان یک خط مبنا دیگر کارکردی از آن باقی نمانده که در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جایگاه معاهده‌های بین‌المللی ارتقاع یافته و نقش پررنگ‌تری را عهده‌دار شده‌اند، به این تعبیر که ترسیم قلمروهای سایبری کشورها تنها در پی هماهنگ‌سازی قوانین برای پیشبرد اهدافشان نیستند و نقش قوانین مورد اتفاق نظر بین‌المللی را هم ایفا می‌کنند، مساله‌ای که در این نوشتار مطرح می‌باشد، بررسی این نکته است که عوامل تاثیر گذار بر تدوین معاهدات در حقوق فضای سایبر کدامند؟

کلیدواژه‌ها