ارزیابی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک با رویکرد توسعه سیاسی انعطاف‌پذیر ی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاهآزاد اسلامی ، تهران ، ایران ned.rahimi@gmail.com

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول) gh_hashemzadeh@azad.ac.ir

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران k_jalalifarahani @azad.ac.ir

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران m_modiri@azad.ac.ir

چکیده

بخش مهمی از زندگی بشر در دنیای کنونی به شغل و حرفه انها بستگی دارد.افراد ساعات زیادی را در طول شبانه روزدرمحل کار خود سپری می کنند و از این جهت امنیت این محیط بسیار مورد توجه است.سازمان ها و ادارات همواره در پی این هستند که برای افزایش بازدهی،امنیت شغلی را افزایش دهند.این امنیت گاهی با افزایش حقوق و مزایا امکان پذیر است و گاهی نیز از طریق اجرای طرح های استراتژیک.دنیای امروزدنیای تغییرات،پیچیدگی ها وتلاطمات غیرقابل‌پیشبینی محیطی است و سرعت روزافزون هزاره سوم و تغییرات شدید اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی،مستلزم تفکر استراتژیک است. امروزه نبودتفکراستراتژیک یکی ازکمبودهای اساسی در سازمانها به شمارمی رود که امکان شناسایی فرصت های جدیدراتضعیف می کند (استپتو – وارنی، هووات و هوم 2 ، 2011).در تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که دیگران نمی‌ بینندکشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب‌وکار به شمار می‌ آ ید(محمدیان، 1398)لذا این امر بسیار مهم است که افراد یک سازمان یا اداره،دارای نوعی از تصمیم گیری و تفکر باشند که بتوانندبراساس آن به چندهدف عمده دست یابند. شامل:رسیدن به نهایت کارایی،حفظ جایگاه سازمان و متعاقب آن حفظ جایگاه کارکنان در میان رقبا وگسترش انعطاف پذیری درمقابل تغییرات ایجاد شده (محمدی، گرلی و هاشمی، 2016: 15)
حال در این جا سعی شده است با ارائه یک مدل، بحث تفکر استراتژیک را در سازمان شرکت ملی گاز ایران به چالش کشید و این نکته مورد ارزیابی قرارگیر که در این سازمان تا چه اندازه تفکر استراتژیک نهادینه شده است

کلیدواژه‌ها