هم سنجی تاثیر مناسبات سیستم عدم تمرکز بر پویایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان ، دامغان ، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل عمومی،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول)

4 دانشیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ،ایران

چکیده

بسیط بودن دولت‌ها و تصمیم گیری های مبتنی بر مرکز محوری، مسئله ای است که سال ها در اصول حکمرانی بیان می شود و سعی تمامی حکومت ها بر این است که چگونه با کمترین منابع موجود، بیشترین بهره‌وری را برای جامعه خویش ایجاد نمایند. از همین رو، مطلوب است تا ساز و کاری مناسب با جامعه در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ تمامیت حاکمیت، بهره‌وری و پویایی را نیز در پی داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش، بصورت مطالعات کتابخانه ای و به شکل توصیفی است. در این پژوهش، با استناد به داده های از پیش بررسی شده و همچنین استفاده و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و بررسی ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ اجرای این روش، مشخص شد که می توان مدل سیستم عدم تمرکز اداری را ،در جهت رسیدن به پویایی اقتصادی اجرا نمود.با عنایت به فرضیه‌ء این پژوهش،می توان استنباط نمود که با اجرای صحیح و گام به گام تمرکز زدایی از سیستم مالی و دارای کشور می‌توان به پویایی و توسعه اقتصادی دست یافت.

کلیدواژه‌ها