تاملی بر دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران

3 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

جرائم ناقص یا ناتمام جرایمی هستند که مرتکب، با قصد مجرمانه تمام کوشش خود را برای ارتکاب جرم به کار می‌گیرد، لیکن به علل خارج از اراده وی، جرم منظور تحقق نمی‌پذیرد، این جرائم به لحاظ داشتن حالت خطرناک و تهدید نظم عمومی، قانونگذاران نظام‌های حقوقی مختلف را به دخالت و جرم انگاری واداشته است. جرائم ناقص به عنوان یکی از مهمترین جلوه‌های جرم انگاری است که مصادیق آن در ایران شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال می‌باشد و در کشور انگلستان علاوه بر موارد مذکور تحریک و تبانی نیز از جمله مصادیق به حساب می‌آیند، در این راستا فقدان معیارهای نسبتاً مشخص که تعیین کننده حدود و ثغور جرائم ناتمام می‌باشد که شناسایی و تفکیک جرائم مذکور را با دشواری مواجه ساخته است، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که از یکسو به جریان عدالت کمک و از سوی دیگر موازین دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند، بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که چه دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها