شرایط تحقق مسؤولیت و شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران وکنوانسیون CMR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، گلستان، ایران

چکیده

در این نوشتار به بررسی شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل و نقل خواهیم پرداخت. در این راستا با روش تحلیل-تطبیقی به مطالعه یکی از کاملترین و رایج ترین کنوانسیون های بین المللی(CMR) که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده خواهیم پرداخت. آنچه مورد سوال و به تبع کنکاش است این مساله مهم می باشد که برای تحقق مسئولیت متصدی حمل و نقل چه شرایطی باید وجود داشته باشد و با احراز کدام شرایط مسئولیت بر عهده متصدی قرار خواهد گرفت؟ موضوعی که با توجه به مبناء حاکم بر قوانین داخلی و کنوانسیون مورد مطالعه پاسخ یکسان و واحدی نخواهد داشت. لذا در این مقاله با که از نوع بنیادی – کاربردی است، با مطالعه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- تطبیقی، با بهره گیری از منابع موجود حوزه تحقیق سعی در بررسی جامع موضوع خواهیم داشت. با مطالعه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- تطبیقی، با بهره گیری از منابع موجود حوزه تحقیق سعی در بررسی جامع موضوع خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها