مفهوم شناسی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای به‌عنوان یک رویکرد پیشگام فکری و نظری در تاریخ سیاسی و فقاهت تشیع از ابعاد مختلفی حائز توجه و بررسی ویژه است. در این اندیشه سیاسی متعالی، حکومت اسلامی به عنوان یک گفتمان مسلط قابل تبیین و درک است. در واقع، در مفهوم سازی حکیمانه آیت الله خامنه‌ای از نقش و جایگاه حکومت اسلامی مولفه‌های مهمی مانند جایگاه و منشا حاکمیت، جایگاه رهبری و جایگاه دولت بسیار مهم ارزیابی شده و توجه به ابعاد مختلف هر کدام از آنها می‌تواند تصویر روشن‌تری ارایه نماید. با توجه به اهمیت جایگاه حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای، در مقاله حاضر تلاش گردیده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به چارچوب نظری ضرورت حکومت اسلامی ابعاد مختلف موضوع مورد واکاوی قرار گیرد. در واقع، سوال اساسی مقاله این است که حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای چگونه قابل تبیین میباشد؟ در پاسخ، توضیح داده خواهد شد که حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای با سه موضوع محوری جایگاه حاکمیت، نقش رهبری و جایگاه دولت قابل شرح و تبیین است.

کلیدواژه‌ها