واکاوی قصاص شکستگی دندان از منظر قانون مجازات و فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

چکیده
قصاص از جمله مجازات ها در حقوق کیفری اسلام است که مرتکب، به علت ارتکاب جنایت عمدی بر نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.یکی از اعضایی که ممکن است جنایت عمدی بر آن وارد شود دندان است. طبق قاعده، اگر جنایت عمدی بر عضو وارد شود، حکم اولیه آن قصاص می باشد. در حقوق کیفری اسلام، بر اساس آیه 45 سوره مائده و نیز قانون مجازات اسلامی، قصاص دندان مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است. از طرفی دیگر، بر اساس نظریات فقهی و نیز وفق ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در شکستگی استخوان، قصاص ساقط است و دندان هم چون با استخوان از یک جنس است، طبعا نباید مشمول حکم جواز قصاص باشد در حالی که قانونگذار در ماده ۴۱۲قانون مجازات اسلامی قائل به قصاص شکستگی دندان شده است تحقیق حاضر در صدد آن است تا با کنکاش در متون فقهی و حقوقی به صورت تحلیلی- توصیفی پاسخی به این تناقض دهد.
کلمات کلیدی: دندان، شکستگی، قصاص، مجازات، دیه

کلیدواژه‌ها