شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سبک رهبری در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

مدیریت کارا و شایسته، لازمه‌ی دستیابی سازمان‌ها به پویایی و تعالی است. در این پژوهش سعی شده، علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر سبک رهبری بصیر، اولویت بندی عوامل نیز مبتنی بر روش پرسشنامه صورت گیرد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان ارشد پتروشیمی تشکیل می دادند که از این میان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن بر اساس تکنیک های شهودی تایید و برای تعیین میزان پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر بر رهبری بصیر بر اساس تجارب زیسته مدیران پتروشیمی‌های مارون و امیرکبیر بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه‌های مدیریت نیروی انسانی، اقتدارگرایی، عدم یکپارچگی درون سازمانی، نظارت، مدیریت روابط انسانی، چالش های تولید، مدیریت فنی و سیاسی، تفاوت های شخصیتی کارکنان، ورود و خروج عوامل تولید، عدم انعطاف پذیری و ارائه چشم انداز به ترتیب با میانگین نمره 4.28، 4.16، 4.11، 4، 3.96، 3.93، 3.78، 3.77، 3.65 و 3.23 به عنوان مهمترین عوامل موثر بر سبک مدیریت بصیر در صنعت پتروشیمی تعیین شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری بصیر، نشان داد که الگوی سبک رهبری بصیر و عوامل موثر بر آن در پتروشیمی مارون و امیرکبیر، قابل برازش و کاربرد می باشد.

کلیدواژه‌ها