تحلیل مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر و مصادیق آن با مطالعه ی تطبیقی با حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
«مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر است. این نوع مسئولیت مدنی هم اهمیت نظری دارد و هم اهمیت عملی. در قوانین خاص نیز موارد متعددی از این نوع مسئولیت ذکر شده است. با وجود این، در حقوق ایران و حتی فرانسه برای آن قاعده‌ای جامع و کلی وجود ندارد. مسئله این است که آیا می‌توان با استقراء حکم موارد خاص را تعمیم داد و به قاعده‌ای کلی و جامع دست یافت یا نه؟ دو نظر وجود دارد. نظر بیشتر حقوق‌دانان این است که چنین چیزی هم ممکن است و هم لازم. در این مقاله علاوه بر برشمردن دلایل این دیدگاه، دلایل دیدگاه مخالف نیز نقد می‌شود. هدف این مقاله صرفاً تئوریک نیست، بلکه تبیین و تثبیت یک قاعدۀ کلی در نظام حقوقی مسئولیت مدنی تطبیقی و داخلی در قالب یک قاعدۀ اختصاصی «مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» است تا در مصادیق و موارد قابل تطبیق، به صورت پیش‌فرض، با رجوع به مواضع کلی‌اش، حکم موضوع معین شود.

کلیدواژه‌ها