بررسی تاثیر گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عملکرد آن در راستای مشارکت سیاسی (با تاکید بر ادوار ششم و ﻫﻔﺘﻢ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی رشته علوم سیاسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واﺣﺪ علوم و تحقیقات ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

2 هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد رودهن

3 گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

10.30510/psi.2022.333126.3218

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نسبت به توسعه سیاسی می باشد.در این راستا سوال اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶعبارت از آن است ﻛﻪ ﮔﺮاﻳش های ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ سیاسی دارد؟ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤقیقات ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ است و رویکرد هانتینگتون در باب رابطه میان احزاب سیاسی و توسعه سیاسی را برای پیشبرد تحقیق حاضر لازم دانسته و از این رو مبنای نظری تحقیق بهره برده است و جهت بیان مساله مورد نظر،ضروری می نماید.ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺁن در ﺍﺳﻼم،رﻫﺒﺮﺍن ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ،ﺍﯾـﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد.ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی سیاسی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.وﺿﻌﻴﺖ در ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﮔﺎﻣﻲ مهم در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ می باشد.نمایندگان مجلس را اهرم تعیین کننده توسعه سیاسی دانسته و بررسی عدم توفیق آنها را در این رابطه از مسایل جامعه شناسی سیاسی قلمداد می کند.در صورت بحث در تحقق توسعه سیاسی عوامل بسیاری نقش دارد عبارتنداز:ساختاری،قانونی وایدئولوژیک است.

کلیدواژه‌ها