جایگاه امنیت قضایی در الگوی حکمرانی قضایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی

2 دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و رییس پژوهشگاه مدیریت راهبردی دانشگاه

3 عضو هیئت علمی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله، استخراج جایگاه امنیت قضایی در الگوی حکمرانی قضایی ج.ا.ا است؛ جهت نیل به این مقصود، پس از تبیین ادبیات نظری، با استفاده از روش تحلیل شبکه مضامین، بیانات و فتاوی شفاهی و مکتوب امامین انقلاب در زمینه قضایی از سال 1332 تا 1401 شمسی مورد واکاوی و تِم بندی دقیق قرار گرفت و نهایتاً از بین 8057 گزاره(خلاصه نویسی متون و جملات)، شاکله اولیه الگو شامل 351 شاخص، 102 مولّفه و 18 بُعد، استحصال و سپس با ارائه به 17 نفر از خبرگان فقهی، قضایی، حقوقی و سیاستگذاری عمومی به همراه یک پرسشنامه جامع، نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام گردید تا در نهایت الگوی نهایی مورد استخراج قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از تکنیک DEMATEL حکایت از آن دارد که بُعد "امنیت قضایی" بیشترین تاثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم را از سایر ابعاد الگو داشته که با دو شاخص کلیدی خروجی "درک و لمس عینی عدالت قضایی و ثمرات برنامه های اجرایی تحول قضایی توسط اکثریت مردم" و "تسلیم قلبی، اعتماد و اقناع ذهنی اقتدار آفرین همگان در برابر کارآمدی دستگاه قضایی و مجموعه ضابطین قضایی" انطباق کامل دارد.

کلیدواژه‌ها