بررسی تئوریک نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پیام نور کاشمر،ایران

2 اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

نحوه تخصیص درآمد مصرف کننده بین نیازهای نامحدود ، از مباحث مهم در اقتصاد متعارف است .به گونه ای که تئوری رفتار مصرف کننده از اصولی ترین تئوریهای موجود در اقتصاد است .اسلام در این زمینه رهنمودهای خاص خودش را دارد در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از آیات و روایات علت تفاوت در رفتار مصرف کننده مسلمان با مصرف کننده متعارف (غیر مسلمان ) بیان شده و سپس با وارد کردن موارد لازم در قید بودجه و تابع مطلوبیت مصرف کننده نتایج لازم استخراج شود.از جمله نتایج این تحقیق می توان به متفاوت بودن خط بودجه مصرف کننده در دو اقتصاد ،کوچک بودن سبد کالای مسلمان نسبت به غیر مسلمان ، ثابت بودن و کاهشی نبودن مطلوبیت نهایی مخارج روی کارهای نیک اشاره کرد . از طرفی در این حالت نیز شرط تعادل مصرف کننده مسلمان این است که مطلوبیت نهایی یک کالا بر قیمت با مطلوبیت نهایی دارایی ها بر بهره آن برابر باشد .

کلیدواژه‌ها