نقش دادستان در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حقوق کیفری و جرم شناسی واحد اصفهان ( خوراسگان

2 استادیار گروه حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

چکیده

به دنبال وقوع جرم، دستگاه عدالت کیفری تمام امکانات را جهت مقابله با بزه و بزهکاری به کار می گیرد و شکی نیست که چرخه عدالت کیفری باید طوری به گردش در آید که حقوق تمام افراد وارد در سیستم چرخش کیفری به نحوه مطلوب و مقبول تأمین گردد. متهم در طول فرآیند دادرسی کیفری دارای حقوقی می باشد که برخی از این حقوق در مقررات فرا تقنینی، تقنینی و فرو تقنینی به صراحت پیش بینی شده است و برخی دیگر یا ذکری از آنها نشده است یا به طور ناقص و مبهم بیان شده است. بیشترین حقوق متهم را می توان در مرحله تحقیقات مقدماتی یافت چرا که در این مرحله پایه و شالوده یک پرونده کیفری ریخته می شود. در این مرحله است که به خاطر تفتیشی بودن ماهیت آن حقوق متهم نسبت به مراحل دیگر بیشتر در معرض خطر و نقض می باشد لذا حمایت بیشتری از حقوق متهم در مرحله احساس می شود. البته متهم در مرحله قضاوت و اجرای حکم نیز دارای حقوقی می باشد که نیاز به رعایت و حمایت دارد. در این میان دادستان به عنوان مدعی العموم دارای نقشی بسزا و حیاتی می باشد. دادستان در فرآیند کیفری نباید تنها هدف و اهتمامش تضمین محکومیت متهم باشد، بلکه باید بکوشد ضمن رعایت و حمایت از کلیه حقوق متهمان، زمینه یک دادرسی منصفانه و عادلانه را فراهم سازد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی نقش دادستان در حفظ حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها