آسیب شناسی سیاست‌گذاری توسعه فرهنگی در برنامه‌ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا، ایران

2 گروه علوم سیاسی،واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، ، اصفهان، ایران

چکیده

رشد و توسعه ایران پس از انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ در ابعاد ملی و فراملی یکی از دغدغه های اصلی مسئولان و شهروندان بوده است.آسیب شناسی برنامه های توسعه فرهنگی، راهی برای بهبود برنامه ریزی و دستیابی به اهداف در این حوزه است. هدف از بررسی آسیب شناسی سیاست گذاری توسعه فرهنگی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سوال اصلی این است که آسیب شناسی سیاست گذاری توسعه فرهنگی در برنامه پنجم با چه موانع و مشکلاتی روبرو بوده است؟ رویکرد تحقیق شامل مراحل سیاست گذاری به روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از آن است که توسعه فرهنگی، فرآیندی مستمر و دائمی است که هرگز متوقف نمی شود. تحولات گسترده اجتماعی، اقتصادی، فناوری و ... همیشه در جریان است و لازم است عناصر یک فرهنگ مشترک در کنار آنها تغییر یابد. هرگونه برداشت شیء انگارانه از مؤلفه های یک فرهنگ مشترک، راه را برای توسعه دموکراتیک فرهنگ را خواهد بست. همه نمادهای یک فرهنگ مشترک باید مورد انتقاد مجدد قرار گیرند. بازاندیشی باید در حین آموزش همگانی، همراه با خلاقیت فرهنگی، در جریان تعامل بازیگران و با مشارکت آنها به منظور اصلاح نمادهای هسته مشترک فرهنگی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها