مطالعه آثار و نتایج انکار و حق سکوت در فرایند کیفری و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران

2 . استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 . استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران

10.30510/psi.2023.328438.3065

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره‌های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه آثار و نتایج انکار و حق سکوت در فرایند کیفری و اسناد بین‌المللی که آثار و نتایج انکار و حق سکوت است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق حاضر، عبارتند از: در اسناد فراملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد. همچنین، اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری و دادرسی های جزایی که ارتباط عمیقی با حفظ حقوق و آزادیهای فردی در جامعه دارد، اما صرف نظر از این شناسایی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی، اولاً رویه قضایی ما همگام با سیاست تقنینی مزبور نیست و از تئوری تا عمل در نهادینه کردن اصل برائت و آثار آن در دادرسی های کیفری فاصله زیادی هست و ثانیاً در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مواردی دیده می شود که نشان از بی توجهی یا عدم اعتقاد مقنن به این اصل مهم حقوق کیفری است.

کلیدواژه‌ها