سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال کیفر حبس و اثر بخشی آن بر نهاد خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق،ایران،تهران

2 استادیار،دانشگاه امام صادق،ایران ،تهران

چکیده

در راستای تعیین کیفر حبس، باید به آثار ناشی از تعیین این مجازات توجه داشت. مهم ترین نهادی که از اجرای این کیفر آسیب می‌بیند، نهاد خانواده محکوم علیه است. این پژوهش یک تحقیق بنیادی نظری است. باتوجه به فلسفة مجازات اسلامی در سیاست جنایی اسلام، مجازات‌ به‌منظور‌ جلب مصلحت و دفع مفسده تشریع شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مدل سیاست جنایی دینی، در برابر سیاست جنایی غربی به عنوان یک مدل سیاست جنایی غیر دینی، خود، پیشگام توجه به آثار منفی کیفر حبس بر خانواده محکوم علیه بوده و بر این اساس، کیفر حبس، به رغم اهمیت در سیاست جنایی اسلام، اولویت غیر قابل انصراف ندارد و امکان اعمال جایگزین های حبس با لحاظ شرایطی، وجود دارد.سوال اصلی این است که احکام وتعالیم اسلامی پیرامون کیفر حبس چه رویکردی دارند و همچنین مصوبات قانونی موجود در کشور در جهت حبس زدایی چه رویکردی را اتخاذ کرده اند. دراین پژوهش پیشنهاد می شود که با توجه به نقش خانواده در جهت تامین کارکردهای بایسته تربیت فرد و، تصور فروپاشی آن توسط عوامل مختلف نظیر کیفر حبس، می‌توان تقنین، صدور و اجرای حکم حبس را در راستای تحکیم این نهاد سوق داد.

کلیدواژه‌ها