بررسی مؤلفه های حقوق بشری حاکمیت قانون در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده حقوق واحد نجف آباد. ایران

2 دانشیار گروه حقوق،واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

چکیده

حاکمیت قانون در حقوق داخلی الهام‌بخش مفاهیمی از قبیل، پاسخگویی، شفافیت ،حمایت از حقوق بشر،کنترل قدرت، قانونیت و... می باشد. وجود این شاخصه ها باعث گردیده است تا این مفهوم مانند خیلی از مفاهیم ارزشمند حقوق داخلی، وارد حقوق بین الملل گردد. حقوق بین الملل امروز به عنوان یک مجموعه قواعد لازم الاجرا تثبیت گردیده‌اند و حاکمیت آنها در جامعه بین المللی مشهود می باشد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل بر مبنای شاخصه هایی از قبیل پاسخگویی در برابر قانون، شفافیت قانونی، جلوگیری از خودسرانگی، تضمین برتری قانون و با قطعیت حقوقی، بر اساس مقتضیات و ساختار حقوق بین‌الملل و متناسب با آن موجود می باشد. ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی دریافتیم که حقوق بشر هم به عنوان مبنای حاکمیت قانون در حقوق بین الملل و هم به عنوان هدف آن جایگاه برجسته‌ای در تحقق این اصل در حقوق بین‌الملل داشته و وجود حقوق بشر در استقرار حاکمیت قانون مفروض بوده و دولت ها صرفاً آن را شناسایی می نمایند. در واقع استقرار حاکمیت قانون مستلزم اجرای حقوق بشر بوده و رابطه این دو جدایی‌ناپذیر و ذاتی می باشد. چرا که در بردارنده اصول و ویژگی‌های مشترک می باشند و این مهم در خروجی اجلاس سران ۲۰۰۵ به رسمیت شناخته شد و مورد تاکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها