تحلیل گفتمان خبری رسانه‌های فارسی‌زبان غربی درباره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران(مطالعه موردی تارنمای فارسی صدای آمریکا و یورونیوز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دﻛﺘﺮی رواﺑﻂ بین اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻀﻮهیئتﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪا و سیما ، تهران ، اﻳﺮان

2 داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪاوسیما، ﺗهران ، اﻳﺮان

3 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه تهران ، تهران ، اﻳﺮان

10.30510/psi.2023.314600.2622

چکیده

انتخابات به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دموکراسی در هر کشور، همواره از درجه اهمیت بالایی برای مردم و رسانه‌های ملی و بین‌المللی برخوردار است. پیگیری برنامه‌های انتخاباتی و اخبار مرتبط با آن از طرف مردم این فرصت را در اختیار رسانه‌ها قرار داده تا با انتشار محتوایی متناسب با سیاست‌ها، اهداف و ایدئولوژی‌های صاحبان خود، بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی بگذارند که در همین راستا موضع‌گیری رسانه‌های اروپایی و آمریکایی نسبت به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و تخریب فضای انتخاباتی، موضوعی است که ارزش بررسی دارد. بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه بازنمایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تارنمای فارسی صدای آمریکا و یورونیوز است. روش به کار رفته در این پژوهش تحلیل گفتمان مدل ون‌دایک است. جامعه مورد بررسی اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در بازه زمانی خردادماه 1400 است که به روش هدفمند تعداد 12 نمونه از هر تارنما انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت.یافته‌ها نشان می‌دهد که هر دو تارنما درصدد اعتبارزدایی از نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی و مخدوش کردن اصل انتخابات در ایران هستند با این تفاوت که صدای آمریکا در کنار مخدوش‌سازی انتخابات بر «گفتمان تحریم و براندازی» تأکید، اما یورونیوز باوجود انعکاس صدای تحریم‌کنندگان، به عنوان یک موضع گفتمانی تأکیدی بر تحریم انتخابات ندارد.

کلیدواژه‌ها