جستاری در بررسی و نقد نحوه اعمال نظارت درون‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

چکیده
یکی از وظایف مهم و اساسی مدیریت در هر سازمان، نظارت و کنترل است. بخشی از این نظارت در امور جاری و روزمره توسط مدیر و سرپرست مستقیم هر بخش انجام می‌شود و بخشی از طریق نهادهای ناظری که در هر سازمان به‌عنوان چشم و گوش سازمان، وظیفه تشخیص و جلوگیری از انحرافات درون‌سازمانی را بر عهده دارند. باتوجه‌به اشراف این نهادهای ناظر بر فعالیت اشخاص، واحدها و امور سازمان‌های متبوع، همکاری این بخش‌ها در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود با ناظران بیرونی که از جنبه‌های قضایی با موضوع نظارت مربوط هستند، می‌تواند علاوه بر تشخیص و برخورد با انحرافات، فضای بازدارنده مؤثری را برای بروز هرگونه انحراف و فساد به وجود بیاورد. در این مقاله که با روش‌های توصیفی - تحلیلی تهیه گردیده، سعی شده سابقه تقنینی موضوع و وضعیت فعلی اجرای قانون در این زمینه باتکیه‌بر تجربیات شخصی نگارنده مورد بررسی و نقد قرار گیرد و راهکار مقتضی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها