بازنماییِ هست‌مایه‌هایِ فرهنگ سیاسیِ ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف بنیادینِ نوشتارِ پیش‌رو، بررسی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی نمایندگان مجلس اول در چارچوب نظری «فرهنگ سیاسی روزنبام» است. برآیند پژوهش نشان می‌دهد ‌که فرهنگ سیاسی چیره، عبارت از فرهنگ سیاسی «ناهمبسته» بود ‌که در قالب چهار شاخصِ «چربشِ وفاداری سیاسی محلی بر وفاداری ملی، فقدان گسترده روندهای مدنی اجرایی و پذیرفته‌شده برای مدیریت نزاع‌ها، رواج بی‌اعتمادی سیاسی بین گروه‌های اجتماعی، و حکومت ملیِ بی‌ثبات در شکل و دوام»، قابلیّت بازنمایی دارد. در این مقاله با بهره‌گیری همزمان از دو روش تحلیل اسنادی (متن مذاکرات مجلس اولِ مشروطه)و تحلیلِ تطبیقی، چهار شاخص فرهنگ سیاسیِ موجود در نظریة روزنبام، بازنمایی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها