بررسی فلسفه تشکیل و دلیل تعطیلی فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی

چکیده

 احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواسته‌های مردم به حاکمیت، تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می‌پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند که در این مقاله ضمن بررسی کلی آن‌ها، روند تأسیس و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و علل تعطیلی فعالیت‌های آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها