دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 5-183 
تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی؛ موردمطالعه: استان خوزستان

صفحه 89-123

10.30510/psi.2018.105626

بهرام نیک بخش؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور شریفی؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور


جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن

صفحه 184-207

10.30510/psi.2022.272578.3142

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی