دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-216 
بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست

صفحه 310-330

10.30510/psi.2022.331128.3147

فریده منصورخانی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


بررسی عقد مشارکت در سیستم بانکی ایران

صفحه 451-466

10.30510/psi.2022.353398.3771

عباس صادقیان؛ فتاح شیری؛ مجتبی عباسی؛ سعیده نیکروش