دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1398، صفحه 1-156 
روند توسعة سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون براساس رویکرد آمارتیا کومار سن

صفحه 49-74

10.30510/psi.2019.108389

مریم همت خواه عثماوندانی؛ علیرضا ازغندی؛ مصطفی ابطحی؛ محمد مهدی مجاهدی