دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، مرداد 1398، صفحه 1-206 
تأثیراستاندارد شواری تعهددرکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی

صفحه 286-302

10.30510/psi.2021.306167.2356

افشین قفقازی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ سید مجتبی زاهدیان؛ سید محسن حسینی پویا


‎معیار تعیین شدت جرم در حقوق ایران

صفحه 365-385

10.30510/psi.2022.345387.3537

سعید فتح پور؛ غلامرضا سلطانفر (نویسنده مسئول)؛ مهدی هوشیار