دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آبان 1398، صفحه 1-206 
تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه

صفحه 407-423

10.30510/psi.2022.346274.3556

افسانه سامری؛ سیدمحسن جلالی (نویسنده مسئول)؛ منصور امیرزاده جیرکلی


صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

صفحه 424-451

10.30510/psi.2022.346302.3559

کفایت صالحی؛ لیلا رئیسی دزکی (نویسنده مسئول)؛ مسعود راعی


تدوین الگوی توسعه صنعت گردشگری سواحل مکران با تاکید بر رویکرد منابع انسانی

صفحه 472-496

10.30510/psi.2022.349927.3676

عبدالمالک خواره؛ حبیب الله سالارزهی (نویسنده مسئول)؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده