دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1401 
واکاوی نقش مؤلفه‌های زیست‌محیطی تأثیرگذار بر توسعه‌پایدار در استان فارس

صفحه 329-353

10.30510/psi.2022.313538.2583

کیامرث پارسایی؛ سید یوسف زین‌العابدین عموقین؛ علیرضا عباسی؛ حجت مهکویی


مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر

صفحه 586-609

10.30510/psi.2022.332023.3181

رامونا محمدی؛ محمدرضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ حسین اردلانی


اصل جبران خسارت در مورد اعمال دولت

صفحه 690-713

10.30510/psi.2022.330513.3133

آسیه نقیب شهربابکی؛ غفور خوئینی؛ محمدقاسم تنگستانی


طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری

صفحه 715-740

10.30510/psi.2022.318347.2759

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر