دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401 
تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی

صفحه 351-367

10.30510/psi.2022.329138.3095

امیراحمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن

صفحه 447-473

10.30510/psi.2022.327841.3052

جهان بخش ابراهیمی؛ محمدحسین زارعی؛ عرفان شمس


بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-19 از منظر حقوق بین الملل

صفحه 697-716

10.30510/psi.2022.307075.2385

امید مقدسی فر؛ سید باقر میرعباسی؛ محمد جواد رضایی زاده؛ ساسان صیرفی


آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 871-897

10.30510/psi.2022.321616.2861

فرشته پارسامنش؛ ناصر مسعودی؛ رحیم وکیل زاده دیزجی؛ علی غریبه


موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1000-1023

10.30510/psi.2023.400683.4333

مجید صحرائی اردکانی؛ عبدالرضا برزگر؛ حسن زارعی محمودآبادی