دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، خرداد 1401 
ظرفیت سیاست و نقش آن در مشارکت سیاسی زنان (1376- 1398)

صفحه 209-237

10.30510/psi.2022.327650.3045

زینب میرعلی سید خوندی؛ علی اشرف نظری؛ صادق زیباکلام


مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

صفحه 569-588

10.30510/psi.2022.332307.3225

معین صباحی گراغانی؛ زهره حسن زاده یزدی


وظایف رئیس حوزه قضایی بخش به جانشینی از دادستان

صفحه 589-613

10.30510/psi.2022.317334.2719

محمود محمدی قوهکی؛ محمدجواد باقی زاده؛ مرتضی براتی


میانجی گری در مرحله تحقیقات مقدماتی

صفحه 935-957

10.30510/psi.2022.333180.3219

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی تئوریک نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان

صفحه 2067-2081

10.30510/psi.2023.390554.4294

حسن اعمی بنده قرایی؛ مهدی منصوری بیدکانی؛ محمدمحسن شارعی