دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، خرداد 1401 
ظرفیت سیاست و نقش آن در مشارکت سیاسی زنان (1376- 1398)

صفحه 209-237

10.30510/psi.2022.327650.3045

زینب میرعلی سید خوندی؛ علی اشرف نظری؛ صادق زیباکلام


مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

صفحه 569-588

10.30510/psi.2022.332307.3225

معین صباحی گراغانی؛ زهره حسن زاده یزدی


وظایف رئیس حوزه قضایی بخش به جانشینی از دادستان

صفحه 589-613

10.30510/psi.2022.317334.2719

محمود محمدی قوهکی؛ محمدجواد باقی زاده؛ مرتضی براتی


میانجی گری در مرحله تحقیقات مقدماتی

صفحه 935-957

10.30510/psi.2022.333180.3219

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی تئوریک نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان

صفحه 2067-2081

10.30510/psi.2023.390554.4294

حسن اعمی بنده قرایی؛ مهدی منصوری بیدکانی؛ محمدمحسن شارعی


بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

10.30510/psi.2022.312323.2553

سید فرهاد انوشه؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان؛ مهدی معدنچی زاج


تبیین ماهیت و عناصر ملکیت در پدیده های فکری

10.30510/psi.2022.307147.2387

مرتضی سلطانی نژاد؛ امیر حمزه سالارزائی؛ علی خیاط