دوره و شماره: دوره 5، شماره 5، مرداد 1401 
نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران

صفحه 105-119

10.30510/psi.2022.270563.1489

فرهاد طهماسبی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ اسدالله یاوری


گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

صفحه 143-159

10.30510/psi.2022.311402.2510

علی اکبر کرمانی؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی


تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران

صفحه 266-288

10.30510/psi.2022.271747.1507

علیرضا امین خاکی؛ حسن باختر چوری؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی‌زاده


تببین پیامدهای اخلاقی حکم فقهی وحقوقی شبیه سازی انسانی

صفحه 290-313

10.30510/psi.2022.317916.2740

فاطمه حسین ابادی؛ محمد غلامعلی زاده؛ علی اکبر اسمعیلی


ارزیابی تعارض نظرات اهل خبره در جامعه

صفحه 359-371

10.30510/psi.2022.276250.1598

مرادعلی بهمنی؛ محمد رضائی؛ مرضیه پیله‌ور


بررسی مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز

صفحه 516-539

10.30510/psi.2022.312014.2533

حسین حاجی پور؛ یوسف امینی؛ منوچهر کردزنگنه؛ علی حسین حسین زاده


تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری

صفحه 559-575

10.30510/psi.2022.267220.1450

حمید رضا حاجی زاده؛ اشرف پاک نیت؛ نرگس رشیدی؛ مرضیه مرئوسی نوش آبادی


ارزیابی برکناری دکتر مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه

صفحه 913-931

10.30510/psi.2023.261163.1383

حسن زارعی محمودآبادی؛ سولماز اشراقی سامانی؛ جواد محمودی؛ علی محمد فلاح زاده


فلسفه تحریم و تجریم تغییر مذهب در ایران

صفحه 965-977

10.30510/psi.2023.334452.3276

منصور معتمدی زاده؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


حاکمیت محدود به نتیجه؛ پیامدگرایی اخلاقی

صفحه 1094-1119

10.30510/psi.2023.320896.2840

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


بررسی جایگاه موانع فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران

صفحه 1121-1136

10.30510/psi.2023.313075.2574

رحمان قربانی درزی محله؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ علی محمد فلاح زاده


آسیب شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

10.30510/psi.2022.172926

مرتضی مولایی؛ محمد علی خسروی؛ سید وحید عقیلی؛ عباس خلجی